Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт

МОНГОЛ УЛСЫН

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ

САЙДЫН ТУШААЛ 


2007.10.05                                            Дугаар 351                            Улаанбаатар хот


Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай


Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2007 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн  "Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай"  307/91/237 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг нэгдүгээр, захирлын ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг хоёрдугаар, сургалтын менежерийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг гуравдугаар, хүүхдийн цэцэрлэгийн багшийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг дөрөвдүгээр, эрхлэгчийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг тавдугаар, арга зүйчийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг зургаадугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2. Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтод нийцүүлэн ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулан баталж, тэднийг сонгон шалгаруулах, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтийг үнэлэхдээ үндэслэл болгон ажиллахыг холбогдох төсвийн ерөнхий менежер нарт даалгасугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бага, дунд боловсролын бодлого, зохицуулалтын газар (Г.Батболд) Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны хяналтын улсын алба (Б.Энхбат) болон аймаг, нийслэлийн Боловсролын газрын дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

4. "Ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай" Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2001 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн 173, "Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай"  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 392 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

                             


САЙД                                                 Ө.ЭНХТҮВШИН


Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 
2007 оны  ... сарын  ... өдрийн  .... дугаар 
тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

 

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

  
"А" ТАНИЛЦУУЛГА:

 

1.Байгууллагын нэр: Хүүхдийн цэцэрлэг

2.Нэгжийн нэр: 

 

3.Ажлын байрны нэр: 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн багш

3.1.Албан тушаалын ангилал::Төрийн үйлчилгээний албан хаагч

3.2.Албан тушаалын зэрэглэл: 

ТҮ-

 

4.Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч

4.1.Албан тушаалын ангилал: :Төрийн үйлчилгээний албан хаагч

4.2.Албан тушаалын зэрэглэл: 

ТҮ-

 

5.Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: 

 

5.1.Албан тушаалын нэр

 

 

5.2.Тухайн албан тушаал эрхлэгчдийн тоо

         Туслах багш      

 

 


 

"Б" ЧИГ ҮҮРЭГ:

 

1.Ажлын байрны зорилго

Цогц чадамжид суурилсан сургуулийн өмнөх боловсролын стандартыг хангах түвшинд суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлж, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэстэй удирдан чиглүүлэх

2.Ажлын байрны үндсэн зорилт

2.1.Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

 

1. Цогц чадамж (танин мэдэх, хийж бүтээх, чанартай амьдрах, хамтдаа нийгэмшин амьдрахын арга ухаан)-ид суурилсан сургуулийн өмнөх  боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх

 

Гүйцэтгэлийг дараах суурь чадвараар үнэлнэ:

·    Багшийн ёс зүйг сахих 

·    Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөх, боловсруулах

·    Хичээл бэлтгэх, зохион байгуулах 

·    Хичээл, үйл ажиллагааны хоорондын холбоог хангах 

·    Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх, эрүүлжүүлж чийрэгжүүлэх, хүмүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

·    Бага насны хүүхдэд хүрээлэн буй орчин, юмс үзэгдлийн талаар анхны мэдэгдэхүүнтэй болох, чадвар, дадал, хэвшил эзэмшүүлэх

·    Хүүхэд бүртэй ажиллах, тэдний бүтээлч, идэвхтэй оролцоог хангах 

·    Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах

·    Хүүхдийн хөгжлийг ажиглах, тэмдэглэл хөтлөх

2. Багшийн бусад ажлыг гүйцэтгэх

 

Гүйцэтгэлийг дараах суурь чадвараар үнэлнэ:

·  Хүүхдийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын бус үйл ажиллагаанд оролцох

· Хүүхдийн эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх, тэдэнтэй ажиллах 

 

· Хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах

· Бие даан мэргэжлээ дээшлүүлэх

· Багаар ажиллах 

3.Ажлын байрны  гол үйл ажиллагаа

3.1.Хугацаа, хуваарь

 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:

 

·  Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөн боловсруулах

o  Бусад багштай хамтран сургалтын хөтөлбөрөө төлөвлөх, боловсруулах

o  Боловсролын стандарт, бүх түвшний сургалтын хөтөлбөр,  төлөвлөгөөг судлах

o  Хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхлыг судлах

o  Судлах агуулгаа сонгох, төлөвлөх, боловсруулах, хэрэгжүүлэх

o  Сургалтын хэлбэрээ сонгох, арга зүйгээ боловсруулах

o  Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ судлах, сонгох, бэлтгэх, ашиглах

o  Хүүхдийн хөгжлийг ажиглаж, тэмдэглэл хөтлөх, эцэг эхэд нь  мэдээлэх 

·  Сургалтын хөтөлбөрөөр хичээл зохион байгуулах

o  Хичээлдээ бэлдэх 

o  Хичээлээ зохион байгуулах

o  Ажиглалт, тэмдэглэл хөтлөх

·  Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж сайжруулах

o  Сургалтын хөтөлбөрөө сайжруулах

o  Сургалтын хөтөлбөртөө анализ хийх 

o  Бусад багш нарын болон өөрийнхөө хичээлд анализ хийх

o  Хүүхдийн хөгжлийг оношлох, үнэлэх, тэмдэглэх  

o  Заах аргын нэгдлийн гишүүдтэй хамтарч ажиллах

 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд: 

 

·  Сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих

o  Бүлэг даах  

o  Бүлгийн танхимыг тохижуулж, сургалтын орчныг сайжруулах

o  Сургалтын баримт бичиг (хүүхдийн судалгаа, ажиглалтын дэвтэр, эцэг эхтэй ажиллах дэвтэр) хөтлөх  

o  Дугуйлан удирдах 

·  Багшийн хөгжлийг хангах

o  Судалгаа, шинжилгээний ажил хийх 

o  Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах, бусад багш нарт зориулсан сургалт, семинар зохион байгуулах

o  Мэргэжил, арга зүйгээ ажлын байран дээрээ дээшлүүлэх

o  Илтгэл, ном, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах

·  Эцэг эх, иргэд, олон нийттэй ажиллах 

o  Цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхэдтэй ажиллах 

o  Эцэг эх, иргэд, олон нийттэй хамтарч ажиллах 

o  Цэцэрлэгийн  захиргааны болон сонгуульт ажил гүйцэтгэх

o  Урлаг, спорт, соёл, хүмүүжлийн ажил зохион байгуулах

 

 

·    Хичээлийн жил

·    Улирал 

·    Сар 

·    Долоо хоногоор

 

 

 

 

 

"В" ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

 

1.1.Ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

 

 

Баклавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй 

Мэргэжил

 

Багш 

Мэргэшил

 

 

Бага насны хүүхдийн хөгжил, сургуулийн өмнөх боловсролоор 

Туршлага

 

 

Багшлах дадлага хийсэн байх

Ур чадвар

 

·  Дидактик шийдэл, боловсруулалт хийх

· Мэдээлэл боловсруулах

· Асуудал шийдвэрлэх

· МХТ ашиглах.

·  Бүтээлч арга барил 

·    Багаар ажиллах

·    Компъютер хэрэглэх

1.2.Тусгай шаардлага:

 

 

· Багшлах эрхтэй байх

 

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

 

1.Ажлын байрны харилцах субъект

 

1.1.Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2.Байгууллагын гадна талд байгаа

 

· Хүүхэд

· Багш нар

· Арга зүйч

· Цэцэрлэгийн  эрхлэгч

· Бусад ажилчин

· Цэцэрлэгийн зөвлөлийн дарга, гишүүд

· Эцэг эх, асран хамгаалагч

· Бусад цэцэрлэг, сургуулийн багш 

· Боловсрол, соёлын газрын дарга, арга зүйч, мэргэжилтэн, дүүргийн боловсролын мэргэжилтэн, байцаагч

· Орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтнууд 

· Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд

2.Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

 

Ажлын байрны зорилго, чиг үүрэг, үйл ажиллагааг биелүүлээгүй, харицлагагүй хандсан, цэцэрлэгийн  захиргаанаас өгсөн үүрэг даалгаврыг чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдсан шалгуур, шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд үр дүнгийн гэрээ, байгууллагын дотоод журам, хөдөлмөрийн хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3.Ажлын байрны нөөц, хэрэгсэл

3.1.Санхүүгийн 

 

· Хөдөлмөрийн хөлс (албан тушаалын үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл)

· Хуулийн дагуу олгогдох тэтгэмж, урамшуулал

3.2.Материалын

 

· Ширээ, сандал, компьютер, техник хэрэгсэл, ном, гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

·  Бичгийн хэрэгсэл

· Цай, хоол 

3.3.Хүний

·    Туслах багштай байх 

3.4.Бусад

 

4.Ажлын байрны нөхцөл

4.1.Ердийн нөхцөл

 

·    Олон хүүхэдтэй, олон цагаар ажиллаж, олон хүнтэй харилцана.

4.2.Онцгой нөхцөл

·    Шаардлагатай үед нэмэлт ачаалалтай ажиллах

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын багийн ахлагч

 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

 

Албан тушаалын нэр: ______________________________

______________________________

(Эцэг, эхийн нэрийн эхний үсэг, өөрийн нэр)

________________________

(Гарын үсэг)

 

200      оны  01.дүгээр сарын    -ны өдөр.

Албан тушаалын нэр: _____________________________

_____________________________

(Эцэг, эхийн нэрийн эхний  үсэг, өөрийн нэр)

_______________________

(Гарын үсэг)

 

200       оны 01 дүгээр сарын    -ны өдөр. 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 
2007 оны  ... сарын  ... өдрийн .... дугаар 
тушаалын тавдугаар хавсралт

 

 

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН

АЖЛЫН БАЙРНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

"А" ТАНИЛЦУУЛГА:

 

1.Байгууллагын нэр: 

Хүүхдийн цэцэрлэг

2.Нэгжийн нэр: 

 

3.Ажлын байрны нэр: 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч

3.1.Албан тушаалын ангилал: :Төрийн үйлчилгээний албан хаагч

3.2.Албан тушаалын зэрэглэл: 

ТҮ-

 

4.Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Сум, дүүргийн Засаг дарга 

4.1.Албан тушаалын ангилал: :Улс төрийн албан тушаалтан

4.2.Албан тушаалын зэрэглэл: 

 

5.Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: 

 

5.1.Албан тушаалын нэр

 

 

5.2.Тухайн албан тушаал эрхлэгчдийн тоо

Байгууллагын бүтэц, орон тооны дагуу цэцэрлэгийн эрхлэгчийн томилдог албан тушаалтан                 

 

 


 

"Б" ЧИГ ҮҮРЭГ:

 

1.Ажлын байрны зорилго

Хүүхдийн цэцэрлэгийн хөгжлийг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг манлайлах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх үндсэн дээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг захиргааны удирдлагаар ханган багш, хүүхдүүдэд цогц чадамжид суурилсан сургуулийн өмнөх боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэхэд нь үйлчилгээ үзүүлэх

2.Ажлын байрны үндсэн зорилт

2.1.Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

 

1.Монгол Улсын Боловсролын  тухай багц хууль болон холбогдох  хууль, тогтоомж, тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

 

2.Сургуулийн өмнөх боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх, хүүхдийг эрүүл, таатай орчинд сургаж  хүмүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

3.Багш, ажилчдын мэдлэг  мэргэшлийг дээшлүүлэх, тэдний  нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх

 

Гүйцэтгэлийг дараах суурь чадвараар үнэлнэ:

 

·    Багш, удирдах ажилтны ёс зүйг сахих

·    Байгууллагыг төрийн захиргааны удирдлагаар хангах 

·    Боловсролын талаарх бодлого, хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

·    Байгууллагын хөгжлийг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх

·    Байгууллагын төсвийг төлөвлөх, зарцуулах, тайлагнах

·    Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөх, боловсруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, багш нарт мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх

 

4. Цэцэрлэгийн төсвийг  оновчтой төсөвлөх, зөв зарцуулах, хянах 

 

 

·    Багш нарын хичээл бэлтгэх, зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, удирдах, зөвлөн туслах 

·    Бүлгүүдийн хичээл, үйл ажиллагааны болон сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын залгамж холбоог хангах 

 

 

 

·    Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх, эрүүлжүүлж чийрэгжүүлэх, хүмүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад багш нарт туслах, зөвлөх 

·    Бага насны хүүхдийн хүрээлэн буй орчин, юмс үзэгдлийн талаар анхны мэдэгдэхүүн, чадвар, дадал, хэвшил эзэмшсэн байдлыг үнэлэх

·    Багш, эцэг эхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн зөвлөгөө өгөх 

·    Багш хүүхдийн хөгжлийг ажиглаж, хөтөлсөн  тэмдэглэлд хяналт тавих

·    Багш, эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх 

·     Багийг удирдан манлайлах, хамтарч  ажиллах 

·     Сургалтаас гадуурх төрөл бүрийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах 

·    Багш нарын мэргэжлээ дээшлүүлэх бололцоог хангах, сургалт зохион байгуулах, зөвлөн туслах

3.Ажлын байрны  гол үйл ажиллагаа

3.1.Хугацаа, хуваарь

 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:

 

· Боловсролын талаарх  төрийн бодлого, хууль  тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион  байгуулах, хяналт тавих, биелэлтийг дүгнэх, тайлагнах

· Цэцэрлэгийг хөгжүүлэх  хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг   зохион  байгуулах, дүгнэх, тайлагнах

· Хамран сургах тойргийн хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах

· Статистик мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргах, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах

 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:

 

·  Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөх боловсруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, багш нарт туслах

o  Заах аргын нэгдлийг удирдах, гишүүдтэй хамтарч ажиллах

o  Боловсролын стандарт, бүх түвшний сургалтын хөтөлбөр,  төлөвлөгөөг багш нараар судлуулах, хяналт тавих

o  Хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн сургалт зохион байгуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих

o  Судлах агуулгыг сонгох, төлөвлөх, боловсруулахад багш нарт туслах, зөвлөх

o  Сургалтын хэлбэрээ сонгох, арга зүйгээ боловсруулахад багш нарт  дэмжлэг үзүүлэх

o  Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ судлах, сонгох, бэлтгэх, ашиглаж байгаад хяналт тавих, 

o  Хүүхдийн хөгжлийг ажиглаж, тэмдэглэж байгаад хяналт тавих, зөвлөх 

·  Багшийн хичээлийн зохион байгуулалтад хяналт тавих, зөвлөх

·  Хичээлээ бэлтгэх, зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

·  Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг  үнэлэх, сайжруулахад туслах

o  Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах

o  Сургалтын хөтөлбөрт анализ хийх, дүгнэх ажлыг зохион байгуулах 

o  Заах аргын нэгдлийг удирдах, гишүүдтэй хамтарч ажиллах

·  Сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих

o  Цэцэрлэгийн  сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөх

o  Сургалтын баримт бичиг (хүүхдийн судалгаа, ажиглалтын дэвтэр, эцэг эхтэй ажиллах дэвтэр)-ийн хөтлөлтөд хяналт тавих  

·  Багшийн хөгжлийг хангах

o  Судалгаа шинжилгээний ажил хийх 

o  Илтгэл, ном, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах

o  Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах, багш нарт сургалт, семинар зохион байгуулах

o  Мэргэжил, арга зүйгээ ажлын байран дээрээ тасралтгүй дээшлүүлэх

·  Иргэд, олон нийттэй ажиллах 

o  Тойргийн хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулах 

o  Эцэг эх, иргэд, олон нийттэй ажиллах 

o  Цэцэрлэгийн  захиргааны болон сонгуульт ажил гүйцэтгэх

o  Шаардлагатай тайлан мэдээ, судалгаа гаргах 

o  Урлаг, спорт, соёл, хүмүүжлийн ажил зохион байгуулах

 

Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд: 

 

·  Цэцэрлэгийн   багшлах боловсон хүчин,  мэргэжлийн  ажилчдаар  хангах, хамт олныг  төлөвшүүлэх, тэдний нийгмийн  асуудлыг шийдвэрлэх, мэдлэг, мэргэжлийг нь дээшлүүлэхэд анхаарч урт, богино хугацааны  сургалтад хамруулах, багш нар, тогооч, туслах багш нарын  сургалт  зохион байгуулах 

·  Багш, ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх, урамшуулах, дэмжих, хариуцлага тооцох

·  Багш, ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

 

Ажлын байрны 4 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:

 

·  Цэцэрлэгийн  төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааг  төлөвлөх,  төсвийн  хөрөнгийг  зориулалтын дагуу үр ашигтай захиран зарцуулах, сургалтын таатай орчинг  бүрдүүлэх, материаллаг баазыг бэхжүүлэх

·  Сургалтын таатай эрүүл орчинг бүрдүүлэх, хүүхдүүдэд  эрүүл  ахуйн мэдлэг,  чадвар олгох, өөртөө болон бусдад үйлчлэх  хөдөлмөрийн энгийн  үйл ажиллагааг  төлөвлөж зохион байгуулах

·  Цэцэрлэгийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн тайланг үнэн зөв гаргах ажлыг зохион байгуулах

 

 

 

·    Хичээлийн жил

·    Улирал 

·    Сар 

·    Долоо хоногоор

 

 

"В" ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

 

1.1.Ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

 

 

Баклавр, магистрын  зэрэгтэй байх

Мэргэжил

 

Багш

Мэргэшил

 

 

СӨБ, боловсролын менежментээр 

Туршлага

 

 

Багшлах ба боловсролын удирдлагаар хослосон дадлага туршлагатай байх

Ур чадвар

 

· Багаар ажиллах

· Асуудал шийдвэрлэх

·  Шийдвэр гаргах

· Стратегийн ба үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх

· Бусдыг манлайлах 

· МХТ ашиглах

· Түгээмэл гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах, боловсруулах, харилцах  

· Компъютерийн хэрэглээний программуудыг хэрэглэх 

· Мэдээлэл боловсруулах

·    Судалгаа, хийх

·    Соёлтой харилцах 

1.2.Тусгай шаардлага:

 

 

 

Цэцэрлэгийн хэв шинжийн онцлогийн талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх

 

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

 

1.Ажлын байрны харилцах субъект

 

1.1.Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2.Байгууллагын гадна талд байгаа

· Бага насны хүүхэд

· Багш нар

· Бусад ажилчин

· Цэцэрлэгийн зөвлөлийн дарга, гишүүд

· Багш, ажилчид

· Эцэг эх, асран хамгаалагч

· Орон нутгийн төрийн захиргааны болон мэргжлийн  байгууллагын ажилтнууд

· Боловсрол, соёлын газрын ажилтнууд

· Гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд

2.Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

 

Ажлын байрны зорилго, чиг үүрэг, үйл ажиллагааг биелүүлээгүй, харицлагагүй хандсан, үүсгэн байгуулагч, Боловсрол, соёлын газраас өгсөн үүрэг даалгаврыг чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдсан шалгуур, шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд үр дүнгийн гэрээ, байгууллагын дотоод журам, хөдөлмөрийн хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3.Ажлын байрны нөөц, хэрэгсэл

3.1.Санхүүгийн 

 

· Жилийн хөдөлмөрийн хөлс (албан тушаалын цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл)

· Хуулийн дагуу олгогдох тэтгэмж, урамшуулал

3.2.Материалын

 

· Ширээ, сандал, компьютер болон холбогдох техник хэрэгсэл, ном, гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

·  Бичгийн хэрэгсэл

· Цай, хоол 

3.3.Хүний

· Цэцэрлэгийн багш, ажилчид

3.4.Бусад

 

4.Ажлын байрны нөхцөл

4.1.Ердийн нөхцөл

 

· Ердийн

 

4.2.Онцгой нөхцөл

·    Шаардлагатай үед нэмэлт ачаалалтай ажиллах

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын багийн ахлагч

 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

 

Албан тушаалын нэр: ______________________________

______________________________

(Эцэг, эхийн нэрийн эхний үсэг, өөрийн нэр)

________________________

(Гарын үсэг)

 

200      оны  01.дүгээр сарын    -ны өдөр.

Албан тушаалын нэр: _____________________________

_____________________________

(Эцэг, эхийн нэрийн эхний  үсэг, өөрийн нэр)

_______________________

(Гарын үсэг)

 

200       оны 01 дүгээр сарын    -ны өдөр.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 
2007 оны  ... сарын  ... өдрийн  .... дугаар 
тушаалын зургаадугаар  хавсралт

 

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АРГА ЗҮЙЧИЙН

АЖЛЫН БАЙРНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ


"А" ТАНИЛЦУУЛГА:

 

1.Байгууллагын нэр: 

Хүүхдийн цэцэрлэг

2.Нэгжийн нэр: 

 

3.Ажлын байрны нэр: 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн арга зүйч

3.1.Албан тушаалын ангилал::Төрийн үйлчилгээний албан хаагч

3.2.Албан тушаалын зэрэглэл: 

ТҮ-

4.Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч

4.1.Албан тушаалын ангилал: :Төрийн үйлчилгээний  албан хаагч

4.2.Албан тушаалын зэрэглэл: 

ТҮ-

5.Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: 

 

5.1.Албан тушаалын нэр

 

 

5.2.Тухайн албан тушаал эрхлэгчдийн тоо

               Багш 

 


 

"Б" ЧИГ ҮҮРЭГ:

 

1.Ажлын байрны зорилго

Цогц чадамжид суурилсан сургуулийн өмнөх боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг цэцэрлэгийн түвшинд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар ханган тэдгээрийн хэрэгжилтийг төлөвлөх, зохион байгуулах, манлайлах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж багшид арга зүйн үйлчилгээ үзүүлэх

2.Ажлын байрны үндсэн зорилт

2.1.Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

 

1. Сургуулийн өмнөх  боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх

Гүйцэтгэлийг дараах суурь чадвараар үнэлнэ:

·    Багш, удирдах ажилтны  ёс зүйг сахих

·    Байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах 

·    Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөх, боловсруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, багшид мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх

·    Багш нарын хичээл бэлтгэх, зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, удирдах, зөвлөн туслах 

·    Бүлгүүдийн хичээл, үйл ажиллагааны болон сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын залгамж холбоог хангах 

·    Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх, эрүүлжүүлж чийрэгжүүлэх, хүмүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад арга зүйч, багш нарт туслах, зөвлөх 

·    Бага насны хүүхдийн хүрээлэн буй орчин, юмс үзэгдлийн талаар анхны мэдэгдэхүүн, чадвар, дадал, хэвшил эзэмшсэн байдлыг үнэлэх

·    Багш, эцэг эхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн зөвлөгөө өгөх 

·    Багш хүүхдийн хөгжлийг ажиглаж, хөтөлсөн  тэмдэглэлд хяналт тавих

2. Багшийн бусад ажлыг гүйцэтгэх

 

Гүйцэтгэлийг дараах суурь чадвараар үнэлнэ:

·  Багш, эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх 

·  Ажилчдаа удирдан манлайлах, хамтарч  ажиллах 

·  Сургалтаас гадуурх төрөл бүрийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах 

·  Багш нарын мэргэжлээ дээшлүүлэх бололцоог хангах, сургалт семинар зохион байгуулах, зөвлөн туслах

 

3.Ажлын байрны  гол үйл ажиллагаа

3.1.Хугацаа, хуваарь

 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:

 

·  Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөх боловсруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, багш нарт туслах

o  Заах аргын нэгдлийг удирдах, хамтарч ажиллах

o  Боловсролын стандарт, бүх түвшний сургалтын хөтөлбөр,  төлөвлөгөөг багш нараар судлуулах, хяналт тавих

o  Хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн сургалт зохион байгуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих

o  Судлах агуулгыг сонгох, төлөвлөх, боловсруулахад багш нарт туслах, зөвлөх

o  Сургалтын хэлбэрээ сонгох, арга зүйгээ боловсруулахад багш нарт  дэмжлэг үзүүлэх

o  Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ судлах, сонгох, бэлтгэх, ашиглаж байгаад хяналт тавих, 

o  Хүүхдийн хөгжлийг ажиглаж, тэмдэглэж байгаад хяналт тавих, зөвлөх 

·  Сургалтын хөтөлбөрөөр хичээл зохион байгуулахад хяналт тавих, зөвлөх

·  Хичээлээ бэлтгэх, зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

·  Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх, сайжруулахад туслах

o  Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах

o  Сургалтын хөтөлбөрт анализ хийх, дүгнэх ажлыг зохион байгуулах 

o  Заах аргын нэгдлийг удирдах, хамтарч ажиллах

 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд: 

 

·  Сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих

o  Цэцэрлэгийн  сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөх, хөрөнгө санхүү, хүний нөөцийг зөв хуваарилах

o  Сургалтын баримт бичиг (хүүхдийн судалгаа, ажиглалтын дэвтэр, эцэг эхтэй ажиллах дэвтэр)-ийн хөтлөлтөд хяналт тавих 

·  Багшийн хөгжлийг хангах

o  Судалгаа шинжилгээний ажил хийх 

o  Илтгэл, ном, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах

o  Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах, багш нарт сургалт, семинар зохион байгуулах

o  Мэргэжил, арга зүйгээ ажлын байран дээрээ тасралтгүй дээшлүүлэх

·  Иргэд, олон нийттэй ажиллах 

o  Тойргийн хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулах 

o  Эцэг эх, иргэд, олон нийттэй ажиллах 

o  Цэцэрлэгийн  захиргааны болон сонгуульт ажил гүйцэтгэх

o  Шаардлагатай тайлан мэдээ, судалгаа гаргах 

o  Урлаг, спорт, соёл, хүмүүжлийн ажил зохион байгуулах

 

 

·    Хичээлийн жил

·    Улирал 

·    Сар 

·    Долоо хоногоор

 

 

"В" ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

1.1.Ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

 

 

Магистраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй 

Мэргэжил

 

 

Багш

Мэргэшил

 

 

Ерөнхий болон тусгай дидактикаар

Туршлага

 

 

Багшлах дадлага туршлагатай байх

Ур чадвар

 

· Дидактик шийдэл, боловсруулалт хийх, тэдгээрт анализ хийх

· Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх

· Бусдыг манлайлах

· Асуудал шийдвэрлэх

· МХТ ашиглах

·  Бусдыг дэмжих 

·    Багаар ажиллах

·    Гадаад хэлээр харилцах

·    Компъютер хэрэглэх 

·    Бичиг баримт боловсруулах

1.2.Тусгай шаардлага:

 

 

 

· Багшлах эрхтэй байх

· Багшийн мэргэжлийн зэрэгтэй байх

 

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

 

1.Ажлын байрны харилцах субъект

 

1.1.Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2.Байгууллагын гадна талд байгаа

 

· Багш нар 

· Бага насны хүүхэд

· Цэцэрлэгийн  эрхлэгч

· Бусад ажилчин

· Цэцэрлэгийн зөвлөлийн дарга гишүүд

· Багш, туслах багш

· Эцэг эх, асран хамгаалагч

· Боловсрол, соёлын газрын дарга, арга зүйч, мэргэжилтэн, байцаагч

· Орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтнууд

· Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд

 

2.Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

 

Ажлын байрны зорилго, чиг үүрэг, үйл ажиллагааг биелүүлээгүй, харицлагагүй хандсан, цэцэрлэгийн  захиргаанаас өгсөн үүрэг даалгаврыг чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдсан шалгуур, шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын дотоод журам, хөдөлмөрийн хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3.Ажлын байрны нөөц, хэрэгсэл

3.1.Санхүүгийн 

 

· Хөдөлмөрийн хөлс (албан тушаалын цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл)

· Хуулийн дагуу олгогдох тэтгэмж, урамшуулал

3.2.Материалын

 

· Ширээ, сандал, компьютер, техник хэрэгсэл, ном, гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

·  Бичгийн хэрэгсэл

· Цай, хоол 

3.3.Хүний

 

· Цэцэрлэгийн багш нар

3.4.Бусад

 

4.Ажлын байрны нөхцөл

4.1.Ердийн нөхцөл

 

· Ердийн

 

4.2.Онцгой нөхцөл

·    Шаардлагатай үед нэмэлт ачаалалтай ажиллах

 

 

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын багийн ахлагч

 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

 

Албан тушаалын нэр: 

______________________________

______________________________

(Эцэг, эхийн нэрийн эхний үсэг, өөрийн нэр)

________________________

(Гарын үсэг)

 

200      оны  01.дүгээр сарын    -ны өдөр.

Албан тушаалын нэр: 

_____________________________

_____________________________

(Эцэг, эхийн нэрийн эхний  үсэг, өөрийн нэр)

_______________________

(Гарын үсэг)

 

200       оны 01 дүгээр сарын    -ны өдөр.