Оргил бүсийн цэцэрлэгүүдийн дундах спортын 3 төрөлт тэмцээн боллоо

IMG_4911.JPG
IMG_4920.JPG
IMG_4925.JPG
IMG_4926.JPG
IMG_4943.JPG
IMG_4946.JPG
IMG_4965.JPG
IMG_4985.JPG
IMG_4989.JPG
IMG_4993.JPG
IMG_4994.JPG