НӨХГ-ын шалгалтаар амжилттай дүгнүүлж А үнэлгээ авлаа.

IMG_0127.JPG