Өглөөний дасгал үзүүлэх ажил боллоо.

IMG_3635.JPG
IMG_3661.JPG
IMG_3672.JPG
IMG_3682.JPG
IMG_3688.JPG
IMG_3699.JPG
IMG_3713.JPG
IMG_3726.JPG