Багш нарт хүүхдийн мэдээллийг шивж оруулах программын талаар сургалт явуулав.

IMG_0415.JPG