бага В бүлгийн шалны доод шугам хагарсныг засварлаж дуусгалаа.