Цэцэрлэгийн цахим сайтууд

Сурталчилгааны олон хэлбэрээр ажлаа сурталчлах, нийтийн хүртээл болгох ажилд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар: 

  • “Баянгол дүүргийн 157 дугаар цэцэрлэг" facebook page хуудас
  • 157 дугаар цэцэрлэг Facebook нээлттэй групп 
  • “You Тube” цахим хуудаснаа “ Цоглог найзууд” 
  • http://157.цэцэрлэг.мон     цахим сайт хаяг-р үйл ажиллагаагаа сурталчилж байна. 

  • Эцэг эхээс сэтгэл ханамжийн судалгааг улирал бүр авч ажилдаа тусган ажиллаж байна. 
  • Эцэг эхийн нээлттэй өдөрлөгийг сар бүр тогтмол зохион байгуулж ажиллаж байна. 
cialis 5 mg daglig cialis 20 mg billig cialis wiki