Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийж хэвшлээ.

IMG_2255.JPG