Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах талаарх сургалтад багш нар хамрагдлаа.